Politikker

VHK's bestyrelse har vedtaget følgende politikker:

Pædofilipolitik:

For at sikre at pædofili ikke forekommer i VHK, så har bestyrelsen besluttet at indføre visse forholdsregler, der skal sikre, at klubbens børn og unge er sikret bedst muligt. Alle trænere og ledere skal følge disse retningslinier.

VHK kontrollerer børne- og ungdomstrænere i Det Centrale Kriminalregister, hvor der findes oplysninger om personer, der er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Trænere skal give deres skriftlige godkendelse af, at klubben indhenter oplysninger om dem på den såkaldte børneattest. Evt. oplysninger på attesten behandles fortroligt af klubben.

Retningslinier for trænere og lederes omgang med børn og unge i VHK
 • Trænere og ledere af det modsatte køn må ikke være omklædningsrummet under omklædning og bad.
 • Trænere og ledere skal respektere det enkelte barn/unges blufærdighed og være bevidste om ikke at udsætte dem for seksuelle krænkelser af såvel fysisk som ikke-fysisk karakter.
 • Trænere og ledere skal praktisere en omgangstone, som sikrer, at ingen udsættes for verbale krænkelser.
 • Trænere og ledere skal være opmærksomme på om børn og unge krænkes af andre børn og unge på en måde, der overskrider den enkeltes blufærdighed.
 • Trænere og ledere skal respektere det enkelte barn/unges grænser for kropskontakt. Kys og berøring af skridtet og bryster er aldrig acceptabelt.
 • Trænere og ledere skal være bevidste om deres betydning som voksne rollemodeller for børn og unge.
 • Trænere og ledere skal være opmærksomme på om andre trænere og ledere samt forældre lever op til disse retningslinier og hvis det ikke er tilfældet, sørge for at det bliver gjort bestyrelsen bekendt.
Adfærd på ture, stævner m.m.

På ture skal der være mindst en træner/leder af samme køn tilknyttet holdet. Kan det ikke lade sig gøre inden for træner/ledergruppens ressourcer, skal en forælder inddrages. Det er vigtigt at kunne følge spillerne overalt uden, at kønnet sætter en begrænsning.

Grænser for kropskontakt

Håndboldsporten handler meget om følelser og oplevelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem, som føler nederlag eller har slået sig. Det er naturligt, at trænere i træningssituationer har kropskontakt med spillerne, idet idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den. Frygten for beskyldning om seksuelle overgreb må aldrig føre til, at træneren ikke tør røre spillerne.

Trænere/lederes evt. samvær med børn og unge

Trænere og ledere bør ikke bringe sig i situationer, som kan give anledning til misforståelser. Især bør man være opmærksom på situationer, hvor træneren eller lederen er alene med et barn/en ung i andre sammenhænge end i foreningsregi.

Indhentning af børneattester:

Værløse HKs arbejdsgang ved indhentning af børneattester

HVEM SKAL DER INDHENTES ATTEST PÅ?

Der skal indhentes attest på alle trænere og holdledere, der har en fast funktion i forhold til foreningsmedlemmer under 15 år.

I Værløse HK betyder det, at vi indhenter attester på alle trænere (cheftrænere, hjælpetrænere og ungdomshjælpetrænere over 15 år) samt holdledere og aktivitetskoordinatorer, der har en fast tilknytning til holdet.

Det bestyrelsesmedlem, som indgår aftale med en ny træner skal sikre sig at der indhentes børneattest i forbindelse med indgåelse af aftale om ulønnet medhjælper i klubben.

Pr. 1. juni skal der foreligge en oversigt over de holdledere og aktivitetskoordinatorer, der er tilknyttet de enkelte hold i den kommende sæson. Kontaktpersonerne for de enkelte hold skal sikre, at der indhentes børneattest på disse personer.

En gang årligt skal klubben bekræfte over for Kommunen, at klubben har indhentet børneattester på trænere og holdledere. Dette er en forudsætning for at få udbetalt kommunalt tilskud.

Bemærk, at der i forbindelse med ture kan opstå den situation, at den voksne, der tager med holdet, ikke har en fast tilknytning til holdet. Børneattest er ikke påkrævet, men for at imødekomme situationen, skal det fremgå af klubbens retningslinjer for ture, at det skal tilstræbes, at alle hold skal have to voksne ledere med, heraf minimum en af samme køn som spillerne. 

HVOR OFTE SKAL DER INDHENTES ATTEST?

Attesten skal indhentes i forbindelse med tilknytning af nye personer til et hold.

I Værløse HK betyder det, at vi indhenter attester når vi tilknytter nye personer til et hold. Dvs.:

-        Når der skrives kontrakt med en ny træner

-        Når vi ved sæsonopstart (pr. 1. juni) har udpeget nye holdledere og nye aktivitetskoordinatorer

Børneattesten skal indhentes når en person bliver tilknyttet som træner eller leder første gang.

Hvis en person har været væk fra klubben i længere end 12 måneder, skal der indhentes en ny attest.

HVEM INDHENTER ATTESTEN?

Attesten skal indhentes af et bestyrelsesmedlem. Som udgangspunkt er det det bestyrelsesmedlem, der laver aftalen på den pågældende årgang, der er ansvarlig for at indhente attester på de tilknyttede personer. Husk at afkrydse på blanketten, at DIF skal have tilsendt et evt. positivt svar. Husk at returadressen skal udfyldes med kassererens adresse.

Hvis en person modsætter sig, at klubben indhenter en børneattest, kan vedkommende ikke få lov til at virke i klubben.

HVORDAN SKAL ATTESTER HÅNDTERES?

Foreningen må ikke registrere personfølsomme oplysninger og de personer, der håndterer attesterne har tavshedspligt omkring indholdet af attesterne.

HANDLINGER VED SVAR

Hvis svaret er negativt, destrueres attesten og bestyrelsen sørger for at gemme kvitteringen fra attesten som dokumentation for, at der har været indhentet attest og at den var negativ. Det er kassereren der er ansvarlig for at gemme kvitteringerne.

Hvis svaret er positivt, vil DIF få besked først og vil derefter involvere bestyrelsen. På denne vis sikres en professionel håndtering uafhængig af eventuelle personrelationer i klubben.

 

Rygepolitik:

 1. Rygning er ikke tilladt i håndboldhallen, omklædningsrum, klublokale, opvarmningskælderen og gangarealerne.
 2. Regler på spille- og overnatningssteder skal repsekteres af klubbens medlemmer og ledere.
 3. I lokaler, hvor VHK's spillere overnatter i forbindelse med ture mv, er rygning forbudt uanset stedets øvrige reglement.

 

Alkoholpolitik:

 1. Al indtagelse af alkohol i forbindelse med klubbens ture ved turneringer i ind- og udland er ikke tilladt for pige- og drengespillere eller yngre. Overtrædelse heraf vil medføre hjemsendelse for spillerens egen regning.
 2. Ved VHK's egne arrangementer serveres der ikke alkohol til medlemmer under 15 år. Servering af alkohol for medlemmer mellem 15 og 18 år er kun tilladt såfremt tilladelse fra hjemmet er givet. Hvis en person bryder denne regel, vil det være uden ansvar for klubben.
 3. For øvrige spillere vil indtagelse af alkohol i forbindelse med afvikling af kampe medføre bortvisning.
 4. For øvrige spillere må alkohol i forbindelse med VHK's ture kun indtages med godkendelse af den for turen ansvarlige leder.
 5. For øvrige spillere bør alkohol i forbindelse med VHK's egne arrangementer kun indtages under skyldig hensyntagen til almindelig god opførsel og dannelse.
Go to top