Vedtægter

Vedtægter for Værløse Håndboldklub

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 10. juni 2013.

Revision af § 6 og 10 vedtaget på ordinær generalforsamling den 27. april 2015.

Ændring af § 20 stk. 2 vedtaget på ordinær generalforsamling d. 27. april 2017.

Ændring af § 20 stk. 1 vedtaget på ordinær generalforsamling d. 24. april 2018.

§ 1 Navn og hjemsted

 1. Foreningen Værløse Håndboldklub er stiftet den 14. marts 1937 og har hjemsted i Furesø kommune.
 2. Klubbens adresse er: Værløse-Hallerne, Stiager 8, 3500 Værløse.

§ 2 Formål

 1. Klubbens formål er at udbrede og fremme kendskabet til håndboldspillet, samt at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen, således at der skabes et sundt foreningsliv for medlemmerne.
 2. Klubben skal til enhver tid varetage medlemmernes interesser i forhold, der vedrører udøvelsen af deres sport, indenfor klubbens rammer.

§ 3 Medlemskab af organisationer:

 1. Klubben indgår som selvstændig forening i I.F. Værløse og er som sådan underlagt de vedtægter og ordensregler, der er gældende for I.F. Værløse.
 2. Klubben er medlem af Furesø Idrætsråd og er som sådan underlagt de vedtægter og ordensregler, der er gældende for Furesø Idrætsråd
 3. Klubben er tilsluttet Håndbold Region Øst under Dansk Håndbold Forbund og Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.
 4. Klubben er tilsluttet DGI.

§ 4 Medlemskab:

 1. Som aktivt medlem kan optages enhver, der opfylder Dansk Håndbold Forbunds regler og bestemmelser.
 2. Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og leve op til klubbens formålsbestemmelse.
 3. Personer, der i forvejen er udelukket af Danmarks Idræts Forbund eller andre organisationer, kan ikke optages som medlemmer.
 4. Endeligt afslag på medlemskab af klubben skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forlægges generalforsamlingen.
 5. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges på generalforsamlingen ved simpelt flertal.

§ 5 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske ved at medlemmet lader sig registrere i medlemssystemet på klubbens hjemmeside. Medlemskabet er fortløbende. Indmeldelse kan først anses som effektueret når personen modtager bekræftelse på indmeldelse.

§ 6 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med 1 måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med klubben afvikles.

§ 7 Kontingent

 1. Medlemmer af Værløse Håndboldklub betaler kontingent.
 2. Bestyrelsen fastsætter kontingentet for et år ad gangen. Ændringer i kontingentets størrelse, indbetalingsterminer  opkrævningsform og retningslinjer for kontingentbetaling, vedtages af bestyrelsen og bekendtgøres på generalforsamlingen.
 3. Kontingent skal betales i forbindelse med indmeldelse og derefter i overensstemmelse med de retningslinier, der er vedtaget af bestyrelsen. Kontingentet betales forud.
 4. For medlemmer under uddannelse, og som modtager Statens Uddannelsesstøtte, kan der ske en reduktion af kontingentet. Denne reduktion kan kun gives ved behørig dokumentation og kun for et år ad gangen. Ansøgninger behandles af bestyrelsen.
 5. Såfremt ganske særlige forhold gør sig gældende, kan reduktion af kontingent finde sted for et år ad gangen. Ansøgning behandles af bestyrelsen.
 6. Manglende kontingentbetaling medfører tab af samtlige medlemsrettigheder. Tab af medlemsrettigheder indebærer, at medlemmet ikke har ret til deltagelse i træning, kamp og øvrige aktiviteter i klubben.
 7. Medlemmer af bestyrelsen er fritaget for kontingentbetaling.
 8. Æresmedlemmer (jf. §4 stk. 5) er fritaget for kontingentbetaling.

§ 9 Udelukkelse og eksklusion

 1. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
 2. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
 3. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kræver at mindst fire bestyrelsesmedlemmer (ud af den samlede bestyrelse) har stemt for eksklusion.
 4. Er sammensætningen af bestyrelsen på mindre end fire medlemmer, kræves enstemmighed.
 5. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
 6. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.

§ 10 Ordinær generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.
 2. Indkaldelse til generalforsamling skal finde sted med fire ugers varsel ved opslag i klubben (både fysisk og via hjemmeside m.m.) og indkaldelse af medlemmerne pr. email.
 3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse.
 4. Dagsorden og eventuelt indkomne forslag bekendtgøres ved opslag i klubben senest en uge før generalforsamlingen.
 5. Indkomne forslag skal gengives i sin fulde ordlyd.
 6. Det reviderede regnskab skal være tilgængeligt for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen. Bestyrelsen er ansvarlig for at gøre adgangen til regnskabet nem og problemfri for alle medlemmer. Dette kan ske ved fremlæggelse til eftersyn i klubben og ved tydelig oplysning om hvor regnskabet kan rekvireres.
 7. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 8. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 9. Stemmeret har alle medlemmer, som er fyldt 16 år og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder før generalforsamlingen. Forældre, hvis børn er under 16 år, har en stemme pr. barn.
 10. Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret.

§ 11 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det igangværende år til orientering
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand (i lige år)
 7. Valg af kasserer (i ulige år)
 8. Valg af næstformand (i ulige år)
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

§ 12 Generalforsamlingens ledelse

 1. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
 2. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 19 og 20.
 3. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt tre medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
 4. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling, jf. § 10.

§ 14 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
 2. Bestyrelsen består af formanden, næstformanden og kassereren samt repræsentanter fra de nedsatte underudvalg. Dog må bestyrelsen aldrig have mere end syv og aldrig mindre end tre medlemmer. Bestyrelsens sammensætning skal fremgå af forretningsordenen.
 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Herunder hører nedsættelse af underudvalg og retningslinier for de nedsatte underudvalgs arbejde.
 4. Ønsker bestyrelsen at ændre forretningsordenen for så vidt angår sammensætningen af bestyrelsen, skal ændringen forelægges for generalforsamlingen og bekendtgøres med dagsordenen.
 5. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være valgt på generalforsamling.
 6. Udtræder et bestyrelsesmedlem midlertidigt eller permanent, overtages dennes plads af en af bestyrelsen udnævnt person. De nærmere regler for udnævnelse af midlertidige medlemmer skal fremgå af forretningsordenen. Pkt. 9 og 10 skal i denne forbindelse iagttages.
 7. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
 8. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægten.
 9. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse. Beslutninger foretaget i sager med deltagelse af et inhabilt bestyrelsesmedlem er ugyldige.
 10. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret, jf. § 10, stk. 9. 1
 11. Hvis antallet af medlemmer i bestyrelsen falder under tre, eller taber bestyrelsen tre medlemmer eller flere, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Her skal bestyrelsen forklare medlemmerne baggrunden for frafaldet og finde nye medlemmer. For så vidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling jf. § 10.
 12. Er der under tre medlemmer i bestyrelsen er denne ikke beslutningsdygtig.

§ 15 Konstituering

 1. Bestyrelsen skal snarest og senest 2 uger efter generalforsamlingen afholde møde, med henblik på udarbejdelse af forretningsorden og arbejdsprogram for den kommende sæson.
 2. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelse eller underudvalg er formandens, subsidiært næstformandens stemme afgørende.

§ 16 Årsrapport

 1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
 2. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§ 17 Revision

 1. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år ved regnskabsårets afslutning gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.
 2. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 18 Tegning og hæftelse

 1. Formanden og kassereren kan hver især tegne klubben. Næstformanden kan i formandens fravær, med skriftlig fuldmagt, indtræde med de samme beføjelser som formanden.
 2. Ved dispositioner af særlig økonomisk betydning kræves underskrift af formand og kasserer i forening. Af særlig økonomisk betydning anses dispositioner til en værdi af kr. 25.000 eller derover. For træneransættelser er alle dispositioner til en værdi af kr. 40.000 eller derover af særlig økonomisk betydning.
 3. Formanden og kassereren i forening kan tildele et andet bestyrelsesmedlem bemyndigelse til at tegne klubben overfor 3. mand. Bemyndigelsen og rammerne for den, skal være klart defineret i forretningsordenen.
 4. Klubbens medlemmer kan ikke på nogen måde hæfte personligt for de forpligtelser, klubben måtte påtage sig.
 5. Ledere, trænere, medlemmer, eller andre der handler på klubbens vegne uden bemyndigelse, i henhold til nærværende vedtægter, kan ifalde hæftelsesansvar overfor klubben.

§ 19 Vedtægtsændringer

 1. Ændringer af disse vedtægter kan ske på enhver lovligt indkaldt generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
 2. Vedtægtsændringer skal godkendes af en lovligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling, såfremt et stemmeberettiget medlem, jf. § 10, stk. 9 og 10, stiller krav herom i forbindelse behandlingen på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal indenfor en uge efter generalforsamlingen indkalde til den ekstraordinære generalforsamling, efter samme procedure som til den ordinære generalforsamling, jf. § 10.
 3. Ved den ekstraordinære generalforsamling kan ændringerne vedtages, når to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 20 Opløsning

 1. Bestemmelse om klubbens opløsning eller fusion med en anden klub kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at forslaget kan vedtages, kræves det at 2/3 af stemmeberettige medlemmer stemmer for forslaget. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 2. Ved opløsning eller fusion af Værløse Håndboldklub skal aktiver anvendes efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse til håndboldrelaterede aktiviteter eller genetablering af lignende forening i Furesø Kommune.

 

Go to top